Wij zijn gesloten op maandag 20/05
Ik heb dit bericht gelezen

Algemene voorwaarden

 1. Tussen partijen is overeengekomen dat op alle bestellingen toevertrouwd aan Imagopackgroup bvba onderstaande voorwaarden van kracht zijn en integraal deel uitmaken van de overeenkomst. Partijen kunnen slechts bij uitdrukkelijk geschreven overeenkomst van onderstaande voorwaarden afwijken. Alleen onderstaande voorwaarden gelden tussen partijen, met uitsluiting van alle andere voorwaarden vermeld op om het even welk ander geschrift.
 2. Elke annulering van bestellingen door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door Imagopackgroup bvba. In geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 30% van de prijs van de bestelde waren met een minimum van 125 euro. Deze vergoeding dekt de vaste en/of variabele kosten en mogelijke winstderving.
 3. Behoudens tegenovergestelde bepalingen zijn alle prijslijsten en offertes vrijblijvend en zonder verbintenis. Indien er een prijsovereenkomst is, behoudt Imagopackgroup bvba zich het recht deze aan te passen aan de evolutie van de vaste en of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan.
 4. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Op vraag van de opdrachtgever zorgt Imagopackgroup bvba voor een eenvoudige proef. Verzorgde proeven, bijvoorbeeld kleurgetrouwe proeven of proeven op het besteld papier, worden extra aangerekend. Vraagt de opdrachtgever geen proef, dan wordt hij geacht een goed voor druk te hebben gegeven.
 6. Imagopackgroup bvba moet de door de opdrachtgever aangeduide correcties uitvoeren, maar is niet aansprakelijk voor niet aangeduide spellings-, taalkundige of grammaticale fouten. Wijzigingen in het oorspronkelijk order van welke aard ook (in de tekst, in de bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, enz.) schriftelijk of op een andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden aan de opdrachtgever extra gefactureerd en verlengen de uitvoeringstermijn. Dit geldt eveneens voor de machinestilstanden in afwachting van het ”goed voor druk”. De mondelinge, bijvoorbeeld per telefoon, opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.
 7. Het overmaken door de opdrachtgever van een gedagtekend en ondertekend ”goed voor druk” ontslaat Imagopackgroup bvba van alle verantwoordelijkheid voor de tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. Het ”goed voor druk” blijft eigendom van Imagopackgroup bvba en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting.
 8. Voor bedrukt papier, karton en plastiek aanvaardt de opdrachtgever de toleranties opgelegd door de fabrikanten van deze materialen. Er mag 5% (met een minimum van honderd exemplaren) meer of minder dan het bestelde aantal exemplaren geleverd en gefactureerd worden. Van drukwerk dat een ingewikkelde of bijzonder moeilijke afwerking vereist, mag Imagopackgroup bvba 20% (met een minimum van 200 exemplaren) meer of minder dan het bestelde aantal exemplaren leveren en factureren. De minder- of meer exemplaren worden verrekend tegen de prijs van bijkomende exemplaren.
 9. KLEUR. De vastheid der inktkleuren wordt niet gewaarborgd. Een kleurafwijking van minder dan 10% mag nooit de weigering van de koopwaren rechtvaardigen noch de vraag naar prijsvermindering. De tinten en de zuiverheid van het papier, karton of plastiek kunnen verschillen van de ene fabricatie tot de andere. Wij kunnen er ons niet toe verbinden steeds papier, karton of plastiek van dezelfde tint te leveren, noch met dezelfde zuiverheid als deze van de stalen. Een gering verschil van maximum 10% in de vorm, de grootte, de kwaliteit of de dikte rechtvaardigt geenszins klacht of weigering. Bovendien worden de kwaliteiten vervaardigd uit o.m. gerecycleerd papier, wat eventuele afwijkingen t.o.v. andere kwaliteiten kan inhouden. De koper erkent hiervan op de hoogte te zijn.
 10. Alle waren reizen altijd op risico en gevaar van de klant.
 11. De verzending van de waren geschiedt franco vanaf 250 euro. Beneden dit bedrag worden kosten ten belope van 26 euro aangerekend.
 12. Garantie op de geleverde waren is beperkt tot de garantie die wordt gegeven door de fabrikant.
 13. Alle facturen van Imagopackgroup bvba zijn uiterlijk op de vervaldag betaalbaar te Deerlijk.
 14. Bij niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur is het verschuldigde saldo van alle anderen, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Hetzelfde geldt wanneer het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant is geschokt.
 15. Vanaf de vervaldag brengen de gefactureerde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op aan 15% per jaar. Daarenboven wordt in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de gefactureerde bedragen op de vervaldag, het saldo verhoogd met 15% met een minimum van 125 euro. Alle inningkosten en protestkosten zijn steeds ten laste van de klant.
 16. De waren blijven eigendom van Imagopackgroup bvba tot de volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten.
 17. Wanneer de klant nalaat om zijn verbintenissen uit te voeren, wordt de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden, onverminderd de rechten van Imagopackgroup bvba op schadevergoeding en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door Imagopackgroup bvba zal hiervoor volstaan.
 18. Alle klachten betreffende de geleverde waren dienen aangetekend bij Imagopackgroup bvba te worden ingediend binnen de 8 dagen na factuurdatum. Na verloop van deze termijn worden alle in de factuur opgenomen bijzondere en algemene bedingen als algemeen aanvaard beschouwd. Een klacht geldt niet als reden om betaling of schorsen of uit te stellen.
 19. Het Belgisch recht is van toepassing. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk.